กิจกรรม : โครงการคุณธรรมนำสังคมเป็นสุข ปี 2562
รายละเอียด :
    

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีควบคู่คุณธรรมและระเบียบวินัย
  2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
  4. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และทุกระดับเป็นพลังเข็มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**