องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
รช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
คำนาหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ
E-mail
อายุ
อาชีพ
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
เรื่อง
ยื่นคำร้องเพื่อ
รายละเอียด