เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
  รายละเอียด :

 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุยบุรีแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลยได้ทราบถึงสิทธิตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่ในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยสามารถยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาได้ ดังนี้

1. กรณีผู้เสียหาย ยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม /สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ

2. กรณีจำเลย ยื่นขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติะรรม /สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76ิ จังหวัด/เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน /ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน