ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4 พ.ศ. 2561

ชื่อไฟล์ : Eme0JrETue104526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้