ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ 2549
รายละเอียด : ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธื แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่น พิจารณาออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยได้จัดทำตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และแบบแปลนบ่อดักไขมันสำหรัยครัวเรือนและสถานประกอบการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ำเสีย เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได่ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549
ชื่อไฟล์ : XszzX5CWed22107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้