ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง