ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง