ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง