ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง