ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายงาน ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง