ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง