ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของ กองช่าง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง