ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง