ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหาดขาม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง