ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหาดขาม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง