ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๗ รายการ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง