ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง