ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องผสมสัญญาเสียงพร้อมขยายเสียง ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง