ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัด ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง