ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ของ กองช่าง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง