ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๘ รายการ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง