ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง