ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง