ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง