ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง