ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชม จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง