ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง