ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง