ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง