ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง