ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง