ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง