ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ จำนวน ๒ รายการ ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง