ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง