ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง