ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน ๗๖๕๔ ประจวบคีรีขันธ์ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง