ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๓๕๔ ประจวบคีรีขันธ์ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง