ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของ กองช่าง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง