ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงสมานและสถานที่พิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หาดขามเกมส์) ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง