ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง