ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ PANTUM P3010 ของ กองคลัง อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง