ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ BROTHER ของ สำนักงานปลัด อบต.หาดขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง