ข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

รายละเอียด  : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
     
1. ใบสมัคร
     
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
     
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     
4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
     
5. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติด
     
ให้โทษ
     
6. สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่น
     
ใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
     
ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ในวันและเวลาราชการ
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.หาดขาม ประกาศเมื่อ :