ข่าว : มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

รายละเอียด  : มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ละบาดของเชื้อไวรัสโคโรนามในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563ผู้แจ้งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หาดขาม ประกาศเมื่อ :