messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญรอด เขียวเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
โทรศัพท์ : 087-976-7418
นายพิชิต มีศักดิ์
รองนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 082-8660750
นายอนุทัย แพรเขียว
รองนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 081-1922415
นายสมเกียรติ ชมแค
เลขานุการนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 085-294-5030
account_box สภา อบต.
นายประทีป ทัศน์แก้ว
ประธานสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 082-2537418
นายยุธทนา คำกลั่น
รองประธานสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 087-0176739
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
เลขานุการสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 089-8289251
นายประดับ เรืองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 091-8070348
นางนิด อิ่มโอฐ
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 062-4645962
นายอภิรุณ นกเกิด
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 065-4509337
นายศราวุธ ฉิมฉลอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 082-1326019
นายทำนุ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 085-1835929
นางสาวอารมย์ ประคำทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 092-8628362
นายสมพงษ์ ลำยอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 081-7567152
นายกิตติพงศ์ ลาภร
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 081-8565237
นายสมชาย ศิริอนันไพฑูรย์
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 087-1618982
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 089-828-9251
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 086-170-4563
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-782-6671
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 083-231-2165
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 091-813-8709
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 090-992-7796
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นายรชฏ ท้าวกัลยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติกุล แพรสิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาว สิรีธร วิบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุวดี พงค์เพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุวรรณา มากมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวินัย บุญเกิด
พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงาน
นายอำนวย มีศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณัฐพร วอนยิน
ยาม
นางสาวสุมิตรา แตงพัง
คนงาน
นางสาวณิชา ไร่นาดี
นักการภารโรง
นายภานุวรรณ สุทธิกานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายต่อศักดิ์ สวนสวรรค์
คนงาน
นายธีรยุทธ พรมสะอาด
คนงาน
นางสาวแก้วตา อัดแสง
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญญาภา สิงห์เล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัษฏาภรณ์ ทาบทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงาน
นายทศพล วัดเพ็ชร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธนิสา กลีบบัว
คนงาน
นางสาวบุษยมาส ศุกระศร
คนงาน
account_box กองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิภาพร วัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัชพล เขียวเพชร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกรียงศักดิ์ เสือใหญ่
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดนัย จุคำ
พนักงานขับรถยนต์กองช่าง
นายสุวรรณ สุุทธิกานนท์
คนงาน
นายไกรสรณ์ เดชเดชา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวราพงษ์ หาดี
คนงาน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสิริลักษณ์ เทพิชิตสมุทร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชลลดา จิรัญดร
คนงาน
นายศรัณยู พิกุลทอง
คนงาน
นายศุภกฤต พ่วงมีชัย
คนงาน
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาว ณฐมน เกตุรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวกนกพร ทิพย์พิมล
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวจารุวรรณ ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวนันนภัชสรณ์ ลาภร
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นางสาวณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาว วรรณวิษา กิตชัย
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่บน)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวขนิษฐา แน่นแคว้น
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม