องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญรอด เขียวเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
โทร : 087-976-7418
นายพิชิต มีศักดิ์
รองนายก อบต.หาดขาม
โทร : 082-8660750
นายอนุทัย แพรเขียว
รองนายก อบต.หาดขาม
โทร : 081-1922415
นายสมเกียรติ ชมแค
เลขานุการนายก อบต.หาดขาม
โทร : 085-294-5030
account_box สภา อบต.
นายประทีป ทัศน์แก้ว
ประธานสภา อบต.หาดขาม
โทร : 082-2537418
นายยุธทนา คำกลั่น
รองประธานสภา อบต.หาดขาม
โทร : 087-0176739
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
เลขานุการสภา อบต.หาดขาม
นายประดับ เรืองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 1
โทร : 091-8070348
นางนิด อิ่มโอฐ
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 3
โทร : 062-4645962
นายอภิรุณ นกเกิด
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 4
โทร : 065-4509337
นายศราวุธ ฉิมฉลอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 5
โทร : 082-1326019
นายทำนุ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 6
โทร : 085-1835929
นางสาวอารมย์ ประคำทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 8
โทร : 092-8628362
นายสมพงษ์ ลำยอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 9
โทร : 081-7567152
นายกิตติพงศ์ ลาภร
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 10
โทร : 081-8565237
นายสมชาย ศิริอนันไพฑูรย์
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 11
โทร : 087-1618982
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-170-4563
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-782-6671
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-231-2165
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-813-8709
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 090-992-7796
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นายรชฏ ท้าวกัลยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปาจรีย์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายประเทือง จันทร์ศรี
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายทำนุ โพธิ์ทอง
พนง.ขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอริษา เสียงใหญ่
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอริสา นาคคล้ำ
แม่บ้าน
นายวินัย บุญเกิด
ยาม
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ เทพพิชิตสมุทร
คนงานทั่วไป
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณณา มากมูล
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวดาวเรือง ปิ่นระโรจน์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวเบญณาภา สิงห์เล็ก
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงานทั่วไป
นายทศพล วัดเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธนิสา กลีบบัว
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภวรรณตรี จับใจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวนิภาพร วัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายรัชพล เขียวเพชร
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายเกรียงศักดิ์ เสือใหญ่
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายดนัย จุคำ
พนังงานขับรถยนต์กองช่าง
นายสุวรรณ สุุทธิกานนท์
คนงานทั่วไป
นายกชกร แพรสิน
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนัทรมน เขียวเพชร
คนงานทั่วไป
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
คนงานทั่วไป
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุวารี แสงนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์รวมไทย
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จนพ.ธุรการ
นางสาวสุนิสา อัสแสง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโป่งกะสัง)
นางสาวจารุวรร ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นาวสาณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม