องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญรอด เขียวเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
โทรศัพท์ : 087-976-7418
นายพิชิต มีศักดิ์
รองนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 082-8660750
นายอนุทัย แพรเขียว
รองนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 081-1922415
นายสมเกียรติ ชมแค
เลขานุการนายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 085-294-5030
account_box สภา อบต.
นายประทีป ทัศน์แก้ว
ประธานสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 082-2537418
นายยุธทนา คำกลั่น
รองประธานสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 087-0176739
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
เลขานุการสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 089-8289251
นายประดับ เรืองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 091-8070348
นางนิด อิ่มโอฐ
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 062-4645962
นายอภิรุณ นกเกิด
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 065-4509337
นายศราวุธ ฉิมฉลอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 082-1326019
นายทำนุ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 085-1835929
นางสาวอารมย์ ประคำทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 092-8628362
นายสมพงษ์ ลำยอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 081-7567152
นายกิตติพงศ์ ลาภร
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 081-8565237
นายสมชาย ศิริอนันไพฑูรย์
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 087-1618982
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 089-828-9251
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 086-170-4563
นางสาวพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-782-6671
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 083-231-2165
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 091-813-8709
นางสาววรรีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 090-992-7796
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นายรชฏ ท้าวกัลยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกิตติกุล แพรสิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนักงานขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นางสาวสุวดี พงค์เพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวินัย บุญเกิด
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณา มากมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอำนวย มีศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณัฐพร วอนยิน
ยาม
นางสาวสุมิตรา แตงพัง
คนงานทั่วไป
นางสาวณิชา ไร่นาดี
นักการภารโรง
นายภานุวรรณ สุทธิกานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายต่อศักดิ์ สวนสวรรค์
คนงานทั่วไป
นายธีรยุทธ พรมสะอาด
คนงานทั่วไป
นางสาวแก้วตา อัดแสง
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญณาภา สิงห์เล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงานทั่วไป
นายทศพล วัดเพ็ชร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธนิสา กลีบบัว
คนงานทั่วไป
นางสาวรัษฏาภรณ์ ทาบทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายมงคล พ่วงจาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิภาพร วัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายรัชพล เขียวเพชร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกรียงศักดิ์ เสือใหญ่
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายดนัย จุคำ
พนักงานขับรถยนต์กองช่าง
นายสุวรรณ สุุทธิกานนท์
คนงานทั่วไป
นายไกรสรณ์ เดชเดชา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวราพงษ์ หาดี
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิวัฒน์ วอนยิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรุตา คัมภิรานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายคุณภัทร คีรีนิล
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสิริลักษณ์ เทพิชิตสมุทร
คนงานทั่วไป
นางสาวรมิตา ศรีคราม
คนงานทั่วไป
นางสาวชลลดา จิรัญดร
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสุวารี แสงนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์รวมไทย
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาว ณฐมน เกตุรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จนพ.ธุรการ
นางสาวสุนิสา อัสแสง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโป่งกะสัง)
นางสาวจารุวรร ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นาวสาณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวขนิษฐา แน่นแคว้น
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม