องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวดาวเรือง ปิ่นระโรจน์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวดาวเรือง ปิ่นระโรจน์
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวเบญณาภา สิงห์เล็ก
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวเบญณาภา สิงห์เล็ก
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงานทั่วไป
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงานทั่วไป
นายทศพล วัดเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายทศพล วัดเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกัณฑาภรณ์ อัดแสง
คนงานทั่วไป
นางสาวกัณฑาภรณ์ อัดแสง
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83