องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box กองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางพรพรรณ กุญแจนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวอุบล กุญแจนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
นางสาวปราณี สุขสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวกฤชากรณ์ รื่นรวย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวจำปี ศรีสุก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเบญณาภา สิงห์เล็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบ็ญจพร เรืองแย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพัศนีย์ ชนะภัย
คนงานทั่วไป
นายทศพล วัดเพ็ชร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธนิสา กลีบบัว
คนงานทั่วไป
นางสาวรัษฏาภรณ์ ทาบทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม