องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นายรชฏ ท้าวกัลยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติกุล แพรสิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาว สิรีธร วิบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุวดี พงค์เพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุวรรณา มากมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวินัย บุญเกิด
พนักงานขับรถยนต์
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงาน
นายอำนวย มีศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณัฐพร วอนยิน
ยาม
นางสาวสุมิตรา แตงพัง
คนงาน
นางสาวณิชา ไร่นาดี
นักการภารโรง
นายภานุวรรณ สุทธิกานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายต่อศักดิ์ สวนสวรรค์
คนงาน
นายธีรยุทธ พรมสะอาด
คนงาน
นางสาวแก้วตา อัดแสง
แม่บ้าน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม