องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นายรชฏ ท้าวกัลยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปาจรีย์ พันธ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายประเทือง จันทร์ศรี
พนง.ขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นายทำนุ โพธิ์ทอง
พนง.ขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวอริษา เสียงใหญ่
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอริสา นาคคล้ำ
แม่บ้าน
นายวินัย บุญเกิด
ยาม
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ เทพพิชิตสมุทร
คนงานทั่วไป
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณณา มากมูล
นักการภารโรง


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม