องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box สำนักปลัด
นางบุญรัตน์ ตกค้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีด์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐวราพร แก้วสะอาด
นิติกรชำนาญการ
นายรชฏ ท้าวกัลยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางสาวธีระนุช แพใหญ่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ ลาภร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอารีย์ ธีระกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายกิตติกุล แพรสิน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวบุปผาชาติ บุญเม่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนรมล กลิ่นเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอลิสา ผุดเผือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประมวล แจ้งประจักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนพพร คำมา
พนักงานขับรถยนต์สำนักงานปลัด
นางสาวสุวดี พงค์เพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวินัย บุญเกิด
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์นุ บุญเกิด
คนงานทั่วไป
นางสาวสุวรรณา มากมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอำนวย มีศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณัฐพร วอนยิน
ยาม
นางสาวสุมิตรา แตงพัง
คนงานทั่วไป
นางสาวณิชา ไร่นาดี
นักการภารโรง
นายภานุวรรณ สุทธิกานนท์
พนักงานขับรถยนต์
นายต่อศักดิ์ สวนสวรรค์
คนงานทั่วไป
นายธีรยุทธ พรมสะอาด
คนงานทั่วไป
นางสาวแก้วตา อัดแสง
แม่บ้าน


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม