องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
account_box สภา อบต.
นายประทีป ทัศน์แก้ว
ประธานสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 082-2537418
นายยุธทนา คำกลั่น
รองประธานสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 087-0176739
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
เลขานุการสภา อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 089-8289251
นายประดับ เรืองอร่าม
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 091-8070348
นางนิด อิ่มโอฐ
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 062-4645962
นายอภิรุณ นกเกิด
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 065-4509337
นายศราวุธ ฉิมฉลอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 082-1326019
นายทำนุ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 085-1835929
นางสาวอารมย์ ประคำทอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 092-8628362
นายสมพงษ์ ลำยอง
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 081-7567152
นายกิตติพงศ์ ลาภร
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 081-8565237
นายสมชาย ศิริอนันไพฑูรย์
สมาชิกสภา อบต.หาดขาม หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 087-1618982


× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม