องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เลขที่ 191 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ : 0-3282-2269-71 โทรสาร : 0-3282-2269 ต่อ 12

งานทะเบียนพาณิชย์
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายศุภโชค ฤกษ์งาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุวารี แสงนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์รวมไทย
นางสุวารี แสงนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์รวมไทย
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางสาวณัฏฐิชา เปรมปรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์โป่งกะสัง
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้
ครูผู้ดูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์ย่านซื่อ
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาวสาคร จันทร์กล่ำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์ไร่บน
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จนพ.ธุรการ
นางสาวสุชาดา แห้งสะอาด
ผช.จนพ.ธุรการ
นางสาวสุนิสา อัสแสง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโป่งกะสัง)
นางสาวสุนิสา อัสแสง
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโป่งกะสัง)
นางสาวจารุวรร ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวจารุวรร ดำรง
คนงานทั่วไป
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวอัญชลีกร ยิ้มภากร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านรวมไทย)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นางวันเพ๊ญ จิ้มลิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.ย่านซื่อ)
นาวสาณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นาวสาณัฐวราพร จับใจ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.โป่งกะสัง)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
นางสาวปัญจารัตน์ แก้วเม้า
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านไร่บน)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หาดขาม
โทร : 089-828-9251
แบบสำรวจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74