messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หาดขาม
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
check_circle เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
chat_bubble ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรตรา ฯ แห่งพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
folder แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder คู่มือการชำระภาษี
folder รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
folder ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนด
folder พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
folder ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549
folder ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ว่าด้วย การใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พ.ศ. 2566
folder พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
folder พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 2542
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder กิจการสภา
folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
folder รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
folder การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อมูลบริการประชาชน
folder แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder แผนการท่องเที่ยว
folder การควบคุมภายใน
folder ตรวจสอบภายใน
folder หนังสือสั่งการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
folder แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
folder บริหารความเสี่ยง
    folder กฎบัตร
folder แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ลิงค์ที่น่าสนใจ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567
info ประกาศ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

No Gift Policy


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT


camera_alt ภาพกิจกรรม
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน...
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นำโดย นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น...
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนตำบลหาดขาม ซึ่งมีกิจกรรมซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล โดยจะมีเจ้าหน้าที่...
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายนิกร กลิ่นเกลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานส่วนตำบล...
นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มอบหมายให้ นายพิชิต มีศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP...
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขามดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2567 นำโดย นายบุญรอด เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม พร้อมคณะผู้บริหาร...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview282
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยกลางนาแยกซ้าย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview266
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยแฉล้ม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหนองพลับ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview275
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยกลางนาแยกซ้าย หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview257
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินแม่น้ำ สายซอยแฉล้ม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview249
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหนองพลับ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพุพงษ์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนผลักดันช้าง อ่างหิน - พุอ้ายแดง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview274
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุ่มหว้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
image แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งที่พัก
ผู้ใหญ่โฮมสเตย์[26 มิถุนายน 2566]
ไร่คงมั่นฟาร์มสเตย์[26 มิถุนายน 2566]
น้ำตก[26 ธันวาคม 2561]
อ่างเก็บน้ำยางชุม[22 ธันวาคม 2561]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายบุญรอด เขียวเพชร
นายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 096-1949193
นายบุญรอด เขียวเพชร
นายก อบต.หาดขาม
โทรศัพท์ : 096-1949193
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
งานทะเบียนพาณิชย์
แบบสำรวจ
E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 136
เดือนนี้1,477
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)103,628
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม